Szkolenia asynchroniczne


Początki e-learningu wiążą się ze szkoleniami asynchronicznymi. Szkolenia asynchroniczne, to szkolenia w których student nie ma kontaktu z nauczycielem w czasie rzeczywistym. Student rozpoczyna szkolenie bez kontroli ze strony nauczyciela i opiekuna. Asynchroniczność szkoleń nie wyklucza możliwości gromadzenia informacji o postępach studenta, czasie przejścia, wynikach testów. Główna grupę szkoleń asynchronicznych stanowią szkolenia na płytach CD, nie przekazujące informacji do systemów LMS.

Szkolenia asynchroniczne mogą zawierać pewne cechy wprowadzające synchroniczność nauki np. kontakt studenta z nauczycielem poprzez pocztę, grupy dyskusyjne lub forum dyskusyjne. W niektórych  sytuacjach nauka w trybie asynchronicznym realizowana jest także przy użyciu czata.

Program szkolenia jest realizowany w tempie kontrolowanym przez studenta. Nauczyciel nie musi, ale może nałożyć na studenta obowiązek ukończenia kursu w wyznaczonym czasie oraz inne ograniczenia, na które pozwala wykorzystywana technologia. Podstawową zaletą szkoleń asynchronicznych jest ich dostępność w dowolnym czasie. Ta forma szkoleń jest idealna w przypadku szkolenia studentów, którzy nie mogą przystąpić do szkolenia w określonym czasie i określonej godzinie. Pozwala im dowolnie kontrolować czas udziału w szkoleniach.

Szkolenia asynchroniczne są wciąż najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym modelem szkoleń elektronicznych.